Saltar al contingut principal

Factura electrònica

Per enviar-nos la vostra factura cliqueu el següent enllaç: Enviament de factures 

Un cop enviada la factura si voleu consultar-ne l’estat, feu clic al següent enllaç: Consulteu l’estat

PREGUNTES FREQÜENTS:

1. Com indico el destinatari? CODIS DIR 3

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l’oficina comptable, l’òrgan gestor i la unitat tramitadora, d’acord amb l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 del Consorci de les Gavarres són els que es detallen a continuació:

Tipus                                Codi

Oficina Comptable          I00000508 

Òrgan Gestor                  I00000508

Unitat Tramitadora          I00000508                               

2. Què es necessita per facturar electrònicament?                                                                          

  • Un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques
  • Una firma o certificat digital reconegut

3. Com crear i enviar una factura electrònica?

Les factures electròniques han de ser confeccionades d’acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d’aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

Pas 1. Crear una facturar electrònica:

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, les empreses disposen de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d’un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques.

Si l’empresa disposa d’una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l’estat.

En el supòsit que l’empresa no disposi d’un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d’un programa informàtic.

Si l’empresa no disposa d’una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

Pas 2. Enviar una factura electrònica:

Heu d’utilitzar el link del principi de la pàgina: Enviament de factures 

4. Com consultar l’estat d’una factura electrònica

Per consultar l’estat de la factura, és molt important que l’empresa aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l’emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Heu d’utilitzar el link del principi de la pàgina: Consulteu l’estat

Suport a l’usuari del registre de factures:

Consorci de les Gavarres

Finca Camps i Armet, s/n

17121 Monells

Tel. 972 64 36 95

5. A qui s’adreça?

Entitats i empreses: societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d’empresa, i la resta d’entitats definides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

6. Normativa:

  • Article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic
  • Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques
Uneix-te al nostre butlletí