Saltar al contingut principal

Òrgans

CONSELL PLENARI

El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Les seves funcions són:

 • L’elecció del president
 • El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i del gerent
 • Aprovació dels estatuts, de la carta programàtica, del pressupost, dels comptes anuals, dels nous membres i de la plantilla.
 • Dissolució i liquidació del Consorci.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta. Les seves funcions són:

 • Informar plans, programes d’actuació
 • Aprovar reglamentació
 • Contractació estudis i recerques
 • Organitzar serveis del centre
 • Autoritzar adquisicions de patrimoni
 • Admetre membres del Consell Cooperació

EL PRESIDENT

Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys, endemés exercirà la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva. Les seves funcions seran:

 • Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari.
 • Autoritzar despeses
 • Funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari
Uneix-te al nostre butlletí