Catàleg de les espècies introduïdes de les Gavarres i valoració del potencial invasor

A les Gavarres, es fa molt evident la presència d’espècies exòtiques a les proximitats de zones urbanitzades i infraestructures viàries, on per una banda hi abunden els ambients pertorbats, i per altra hi ha una major probabilitat de l’arribada d’espècies foranies. Davant la problemàtica que genera la presència d'espècies de flora exòtica invasora en el medi natural, el Consorci de les Gavarres ha realitzat un catàleg de les espècies vegetals introduïdes al massís, l’estat d’establiment i el grau d’invasibilitat, entre altres aspectes rellevants. Els treballs de camp han permès reconèixer un total de 130 tàxons exòtics. Tot i no disposar del nombre total de plantes que es fan en l’àmbit territorial estudiat, la flora exòtica representaria aproximadament el 10 % dels elements corològics representats al massís. La causa d’introducció més important són els usos ornamentals en primer terme, i en segon les espècies d’introducció involuntària. Pel que fa l’origen geogràfic de les espècies invasores presents al massís, hi ha un clar domini de les plantes americanes.

* Bases per a la gestió de la flora al·lòctona a les Gavarres. Diagnosi i avaluació de l'estatus actual i futur de les espècies vegetals introduïdes, en els hàbitats naturals (2008)