Taller de restauració de l'era de Can Güytó

L’era de Can Güytó de Romanyà de la Selva data de principis del segle XX, concretament de l’any 1901 i properament formarà part del Catàleg de Béns Protegits Etnològics del POUM de Santa Cristina d’Aro.

El taller de restauració de l’Era te com a objectiu mostrar el procediment que cal seguir alhora de restaurar un element patrimonial. L’anàlisi i estudis previs, el materials, les tècniques constructives i la metodologia que cal seguir per garantir frenar el seu deteriorament, permetre una lectura coherent de l’element i alhora mantenir la pàtina que li dona el seu caràcter, capaç de transportar-nos en el temps.

S’analitzaran les causes de les patologies existents a la part deteriorada de l’era, tant del mur com del paviment.

A continuació s’iniciaran els treballs de restauració i conservació sempre seguint el criteri de respectar al màxim la seva configuració inicial i els materials amb que fou construïda.

Informació adicional

Dates: 18 i 25 de febrer 2023

Lloc: Romanyà de la Selva

Horari: 9:00h a 17:00 h  (amb una pausa d'una hora per dinar)

Projecte de restauració de l’Era d’en Güytó:
Lluís Pujol, arquitecte

Professorat taller:
David Mallorquí i Cristina Macho, restauradors SIGNINUM RESTAURA SL empresa especialitzada en la conservació del patrimoni arqueològic i monumental.

Continguts:

- Neteja i drenatge allà on el mur de l’era fa de contenció de terres.

- Consolidació i restitució del mur, utilitzant les pedres granítiques del lloc i morter de calç amb àrids també granítics per deixar el mur de l’era consolidat, així com el seu remat ceràmic fet amb cairons manuals de 20x20x4 cm i el revestiment interior de morter de ciment natural ràpid.

- Reconstrucció de la part de mur de l’era que en algun moment es va enderrocar per obrir un nou accés. S’utilitzarà maó massís manual, vist en la cara exterior del mur i revestit en la cara interior, rematat també amb cairons ceràmics.

- Desmuntatge de les peces de tova ceràmica en les zones del paviment interior enfonsades, esquerdades o desadherides. Es numeraran totes les peces extretes per a tornar-les a col·locar en la mateixa posició però recuperant al màxim els pendents originals que facilitin la ràpida evacuació de les aigües plujanes.

Places: 12

Preu: 75,00 € | Associats de GRETA: 60,00 €

Informació i Inscripció: greta@projectegreta.cat

Les places s'atorgaran per ordre d'inscripció.