Premi Joan Xirgo

Premi Joan Xirgo

Des de l’any 2001, el Consorci de les Gavarres esdevé l’entitat organitzadora dels anomenats premis Les Gavarres, amb el patrocini de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal del Gironès. A partir de l’any 2006 s’afegeix a aquest patrocini la Delegació Territorial del Govern a Girona, motiu pel qual s’ha pogut incrementar la dotació del Premi Joan Xirgo a 5.000 €.

L’objecte del Premi és recompensar un projecte inèdit sobre qualsevol temàtica que contribueixi al coneixement i estudi dels valors del massís de les Gavarres. El projecte de recerca s’haurà de desenvolupar en el termini màxim de dos anys a partir de la concessió del Premi. S’atorgarà un premi consistent en una dotació en metàl·lic de 5.000 €, un diploma acreditatiu i l'edició i difusió de la recerca amb el format que es consideri apropiat -si aquest assoleix uns resultats satisfactoris-. Si voleu consultar els treballs premiats fins ara cliqueu aquí.

El pagament s’efectuarà en dues parts: la primera a l’inici de la recerca i la segona amb l’entrega final del projecte realitzat. El Consorci de les Gavarres es reserva el dret d’explotació dels resultats de la investigació. Els autors no premiats mantindran la propietat dels projectes i els podran recollir al Consorci de les Gavarres a partir dels tres mesos a partir de l’acte de lliurament del Premi.

Documentació i condicions

Els candidats hauran de trametre, al Consorci de les Gavarres, la documentació següent:

 1. Currículum de l’autor/a o autors/es de la proposta i, en el cas d’una entitat, els antecedents de recerca en la línia de la mateixa.
 2. Memòria del projecte de treball, amb una extensió màxima de 20 fulls A4. Haurà de constar explícitament si el projecte presentat forma part d’una investigació més àmplia i, si s’escau, altres fonts de finançament públic o privat. La memòria ha d’incloure els següents apartats:
  1. Títol.
  2. Introducció, on s’inclourà la rellevància de l’estudi i la seva aportació en relació a possibles treballs existents.
  3. Objectius a assolir en el projecte de treball.
  4. Materials i mètode (mostres, fonts, bibliografia, etc.)
  5. Calendari d’execució del treball.
 3. Les dades de contacte.
 4. Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries amb el Consorci, l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

Caldrà presentar-ne una còpia en paper i una en digital.

La convocatòria és oberta a totes les persones físiques i associacions sense afany de lucre. En cap cas hi podran participar empreses, societats mercantils o entitats públiques.

Transcorregut un any des de la concessió del Premi, l’autor haurà de lliurar el treball de recerca realitzat. En el cas que no l'hagi finalitzat podrà sol·licitar un màxim de dues pròrrogues de mig any cada una.

El sol fet de participar en els “Premis les Gavarres” suposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. El Consorci de les Gavarres es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases.

L’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona premiada pot comportar la cancel·lació del Premi, amb la qual cosa se li podrà exigir la devolució de la quantitat rebuda.

Es valoraran positivament aquells treballs que contemplin la totalitat del massís de les Gavarres.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els projectes de recerca i les candidatures es poden presentar fins a l'1 d'octubre del 2018 al registre d’entrades del Consorci de les Gavarres. L’actual seu del Consorci és a Can Geronès, finca Camps i Armet s/n, 17121 Monells. Tel. 972 64 36 95.

JURAT I VEREDICTE

El jurat tindrà com a president un representant del Consorci de les Gavarres i estarà format per un representant de la Generalitat de Catalunya, un de la Diputació de Girona, un del Consell Comarcal del Baix Empordà, un del Consell Comarcal del Gironès, un d’una entitat membre del Consell de Cooperació i d’un a tres experts nomenats pel Consorci de les Gavarres.

El nom dels membres del jurat es donarà a conèixer en l’acte d’entrega dels “Premis Les Gavarres”; el dia es donarà a conèixer amb antelació.

El jurat podrà declarar deserts els “Premis Les Gavarres”. En aquest cas, el Consorci es reserva el dret de destinar l’import de la forma que consideri oportuna amb la finalitat de difondre els valors de les Gavarres.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà directament al guardonat amb el “Joan Xirgo” i al presentador de la candidatura del “Cirera d’Arboç”.

NOTES

No es podran presentar treballs guardonats en altres premis.