Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Premi Joan Xirgo

Des de l’any 2001, el Consorci de les Gavarres esdevé l’entitat organitzadora dels anomenats premis Les Gavarres, amb el patrocini de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal del Gironès. A partir de l’any 2006 s’afegeix a aquest patrocini la Delegació Territorial del Govern a Girona, motiu pel qual s’ha pogut incrementar la dotació del Premi Joan Xirgo a 5.000 €.

L’objecte del Premi és recompensar un projecte inèdit sobre qualsevol temàtica que contribueixi al coneixement i estudi dels valors del massís de les
Gavarres. El projecte de recerca s’haurà de desenvolupar en el termini màxim de dos anys a partir de la concessió del Premi. S’atorgarà un premi consistent en una dotació en metàl·lic de 5.000 € (subjectes a les retencions fiscals que pertoquin), un diploma acreditatiu i l'edició i difusió de la recerca amb el format que es consideri apropiat -si aquest assoleix uns resultats satisfactoris-. Si voleu consultar els treballs premiats fins ara cliqueu aquí.

El premi es lliurarà en dues parts: una a l'entrega de la meitat del treball d'investigació i l'altre amb el lliurament i la valoració del treball final. Aquest restarà en propietat del Consorci de les Gavarres. Els autors no premiats mantindran la propietat dels projectes i els podran recollir al Consorci de les Gavarres a partir dels tres mesos a partir de l’acte de lliurament del Premi.
Documentació i condicions

Els candidats hauran de trametre, al Consorci de les Gavarres, la documentació següent:
1) SOBRE A "Títol del treball": Currículum de l’autor o dels autors. En el currículum no hi constaran les dades
personals, i a l’encapçalament s’inclourà el títol del projecte.

2) SOBRE B "Títol del treball": Memòria del projecte de treball, amb una extensió mínima de 8 fulls A4, de la qual
s’hauran de presentar un exemplar imprès i una còpia en CD en format Word o Pdf. En la memòria del projecte no hi pot constar el nom de l’autor. Aquesta memòria ha d’incloure els següents apartats: a) Títol, b) Introducció, on s’inclourà la rellevància de l’estudi i la seva aportació en relació a possibles treballs existents, c) Objectius que es volen assolir en el projecte de treball, d) Material mostres, fonts, bibliografia de consulta, etc.) i metodologia que s’utilitzarà i e) Calendari d’execució del treball.
S’haurà de fer constar explícitament si el projecte de recerca presentat forma part d’una investigació més àmplia i, si escau, els fons de finançament públic o privat del treball que es presenta.

3) SOBRE C "Títol del treball": A l’interior hi constaran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça i telèfon.
En cas de detectar des d'administració qualsevol errada en la presentació de la documentació es contactarà amb els interessats i aquests tindran un període de 10 dies laborables per esmenar-ho.

La convocatòria és oberta a totes les persones físiques i associacions sense afany de lucre. En cap cas hi podran participar empreses, societats mercantils o entitats públiques.

En cas que es consideri necessari, el jurat podrà determinar la conveniència de dur a terme un seguiment sobre el desenvolupament del treball de recerca.

Transcorregut un any des de la concessió del Premi, l’autor haurà de lliurar el treball de recerca realitzat. En el cas que no l'hagi finalitzat podrà sol·licitar un màxim de dues pròrrogues de mig any cada una.

L’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona premiada pot comportar la cancel·lació del Premi, amb la qual se li podrà exigir la devolució de la quantitat rebuda anteriorment.

Es valoraran positivament aquells treballs que contemplin la totalitat del massís de les Gavarres.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ
Els projectes de recerca i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre del 2016 al registre d’entrades del Consorci de les Gavarres. L’actual seu del Consorci és a Can Geronès, finca Camps i Armet s/n, 17121
Monells. Tel. 972 64 36 95.
JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà format per un representant del Consorci de les Gavarres, un de la Generalitat de Catalunya, un de la Diputació de Girona, un del Consell Comarcal del Baix Empordà, un del Consell Comarcal del Gironès, un d’una entitat membre del Consell de Cooperació del Consorci de les Gavarres i per  experts reconeguts en els diferents camps relacionats amb els projectes presentats. Aquests experts seran nomenats per l’entitat convocant. El nom dels membres del jurat es donarà a conèixer el mateix dia en què es faci públic el veredicte i es lliurin els Premis, dia que es donarà a conèixer amb antelació. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat estarà facultat per resoldre els casos no previstos en aquestes bases. Els Premis podran declarar-se deserts si es considera que els projectes presentats no garanteixen un mínim de qualitat o les condicions adients per dur-lo a terme en el cas del Premi Joan Xirgo, o bé els mèrits no són suficients en el cas del Premi Cirera d’Arboç.
NOTES
No es podran presentar treballs guardonats en altres premis. Els premiats cediran al Consorci de les Gavarres, amb caràcter exclusiu i temporalment il·limitat, tots els drets d'explotació. L’organisme convocant es reserva el dret d’utilitzar els treballs premiats de manera total o parcial. La participació als Premis comportarà l’acceptació d’aquestes bases.

  • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek