Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres Consorci de Les Gavarres

Òrgans de Govern

CONSELL PLENARI

El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Les seves funcions són:

 • L'elecció del president
 • El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i del gerent
 • Aprovació dels estatuts, de la carta programàtica, del pressupost, dels comptes anuals, dels nous membres i de la plantilla.
 • Dissolució i liquidació del Consorci.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Òrgan permanent d'administració, de gestió i de proposta. Les seves funcions són:

 • Informar plans, programes d'actuació
 • Aprovar reglamentació
 • Contractació estudis i recerques
 • Organitzar serveis del centre
 • Autoritzar adquisicions de patrimoni
 • Admetre membres del Consell Cooperació

EL PRESIDENT

Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys, endemés exercirà la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva. Les seves funcions seran:

 • Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari.
 • Autoritzar despeses
 • Funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari

 

 • Patrocinadors :
Consorci de les Gavarres - Finca Camps i Armet, s/n (Can Geronès) - 17121 Monells - Tel. 972 64 36 95 consorci@gavarres.cat
Gestor web Comunicatek